CHI BỘ
Trần Văn Đồng
Chức vụ: Bí thư Chi bộ
Điện thoại: 0912747651
Email: Tranvandong_mhquangbinh.edu.vn
Đinh Thị Hồng Sâm
Chức vụ: Phó Bí thư
Điện thoại: 0912673442
Email: Dinhthihongsam_mh@quangbinh.edu.vn
Đinh Thị Thanh Tâm
Chức vụ: Ủy viên BCH
Điện thoại: 0912567115
Email: Dinhthithanhtam_mh@quảngbinh.edu.vn
BAN GIÁM HIỆU
Trần Văn Đồng
Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 0912747651
Email: tranvandong_quangbinh.edu.vn
Đinh Thị Hồng Sâm
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Điện thoại: 0912673442
Email: dinthihongsam_mh@quangbinh.edu.vn
Đinh Thị Thanh Tâm
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch CĐ
Điện thoại: 0912567115
Email: dinhthithanhtam_mh@quangbinh.edu.vn
Nguyễn Thành Vinh
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Điện thoại: 0974740372
Email: nguyenthanhvinh_mh@quangbinh.edu.vn
TỔ LÝ-KTCN
Lê Thành Tâm
Chức vụ: Tổ trưởng
Điện thoại:
Email: lethanhtam_mh@quangbinh.edu.vn
Tống Văn Thái
Chức vụ: GV Lý
Điện thoại:
Email: Tongvanthai_mh@quangbinh.edu.vn
Mai Xuân Lộc
Chức vụ: Giáo viên KCN
Điện thoại:
Email: Maivanloc_mh@quangbinh.edu.vn
Võ Thị Huyền
Chức vụ: GV Kỷ CN
Điện thoại:
Email: vothihuyen_mh@quangbinh.edu.vn
TừCông Hoàng
Chức vụ: Giáo viên Vật Lý
Điện thoại:
Email: Tuconghoang_mh&quangbinh.edu.vn
TỔ VĂN
Cao Thị Lệ Hằng
Chức vụ: Tổ trưởng
Điện thoại: 01297028999
Email: caothilehang_mh@quangbinh.edu.vn
Nguyễn Thị Bình
Chức vụ: Tổ phó
Điện thoại: 012343132630
Email: nguyenthibinh_mh@quangbinh.edu.vn
Trần Thị Thu Hà
Chức vụ: GV Văn
Điện thoại: 0978607006
Email: tranthithuha_mh@quangbinh.edu.vn
Đinh Thị Ngọc Bé
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 01685422662
Email: Dinhthingocbe_mh@quangbinh.edu.vn
Trương Thị Cẩm Vân
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0935242588
Email: truongthicam van_mh@quangbinh.edu.vn
TỔ NGOẠI NGỮ
Đinh Thị Thu Hiền
Chức vụ: Tổ trưởng
Điện thoại:
Email: dinhthihuhien_mh@quangbinh.edu.vn
Nguyễn Bích Huệ
Chức vụ: Tổ phó
Điện thoại:
Email: nguyenbichhue_mh@quangbinh.edu.vn
Cao Thị Thanh Tân
Chức vụ: Thư ký HĐ
Điện thoại:
Email: caothithanhtan_mh@quangbinh.edu.vn
Đinh Thị Châu Giang
Chức vụ: GV Anh văn
Điện thoại:
Email: dinhthichaugiang_mh@quangbinh.edu.
TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD
Đinh Thị kim Dung
Chức vụ: Tổ trưởng
Điện thoại:
Email: dinhthikimdung_mh@quangbinh.edu.vn
Phạm Thị Bích Hà
Chức vụ: Tổ phó
Điện thoại:
Email: phamthibichha_mh@quangbinh.edu.vn
Đinh Thị Thúy Hà
Chức vụ: GV GDCD
Điện thoại: 0964213561
Email: dinhthithuyha_mh@quangbinh.edu.vn
Hoàng Thị Sẽ
Chức vụ: GV Địa lý
Điện thoại: 0916442988
Email: hoangthhise_mh@quangbinh.edu.vn
Phạm Thị Cẩm Hương
Chức vụ: GV Địa lý
Điện thoại: 0913577313
Email: phamthicamhuong_mh@quangbinh.edu.vn
Lương Nữ Lan Nhung
Chức vụ: GV Địa lý
Điện thoại: 01694323315
Email: luongnulannhung_mh@quangbinh.edu.
Đinh Trọng Hoàn
Chức vụ: Giáo viên Lịch sử
Điện thoại: 0989978112
Email: dinhtronghoan_mh@quangbinh.edu.vn
Bùi Thị Thù Linh
Chức vụ: Giáo viên Lịch sử
Điện thoại: 0978824270
Email: Buithithuylinh_mh@quangbinh.edu.vn
TỔ THỂ DỤC-GDQP
Nguyễn Hùng
Chức vụ: GV TD-QP
Điện thoại: 0905872666
Email: nguyenhung_mh@quangbinh.edu.vn
Đinh Trung Đông
Chức vụ: Tổ trưởng
Điện thoại:
Email: dinhtrungdong_mh@quangbinh.edu.vn
Nguyễn Thanh Phương
Chức vụ: Tổ phó
Điện thoại:
Email: nguyenthanhphuong_mh@quangbinh.edu.vn
Đinh Thanh Xuan
Chức vụ: GV TD-QP
Điện thoại:
Email: dinhthanhxuan_mh@quangbinh.edu.vn
TỔ HOÁ-SINH-KTNN
Đinh Minh Hộ
Chức vụ: Tổ phó
Điện thoại: 0973168117
Email: dinhminhho_mh@quangbinh.edu.vn
Nguyễn Thị Huệ
Chức vụ: Tổ phó
Điện thoại: 0984027077
Email: nguyenthihue_mh@quangbinh.edu.vn
Phùng Quang Trung
Chức vụ: BT Đoàn trường
Điện thoại: 01642122903
Email: phungquangtrung_mh@quangbinh.edu.vn
Đinh Thị Thu Hoài
Chức vụ: Giáo viên Sinh học
Điện thoại: 09113775167
Email: dinhthithuhoai_mh@quangbinh.edu.vn
HoangThị Khánh Trang
Chức vụ: GV sinh học
Điện thoại: 0918809787
Email: hoangthikhanhtrang_mh@quangbinh.edu.vn
Trần Thị Huyền Trang
Chức vụ: Giáo viên Hóa
Điện thoại: 0974648430
Email: tranthihuyentrang_mh@quangbinh.edu.vn
Đinh Thị Thanh Nga
Chức vụ: GV Sinh học
Điện thoại: 0979232727
Email: dinhthithanhnga_mh@quangbinh.edu.vn
Hoàng Thị Thúy Vững
Chức vụ: GV Hóa
Điện thoại: 01642837508
Email: hoangthithuyvung_mh@quangbinh.edu.vn
BCH CÔNG ĐOÀN
Đinh Thị Thanh Tâm
Chức vụ: Chủ tịch
Điện thoại:
Email:
Cao Thị Lệ Hằng
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Điện thoại:
Email:
Nguyễn Thanh Phương
Chức vụ: Ủy viên
Điện thoại:
Email: nguyenthanhphuong_mh@quangbinh.edu.vn
Đinh Quốc Tuấn
Chức vụ: Ủy viên
Điện thoại:
Email:
Nguyễn Hùng
Chức vụ: Ủy viên
Điện thoại:
Email:
Trần Thị Huyền Trang
Chức vụ: Ủy viên
Điện thoại:
Email:
BCH ĐOÀN TRƯỜNG
Phùng Quang Trung
Chức vụ: Bí Thư
Điện thoại:
Email:
Trân Văn Tuấn
Chức vụ: Phó Bí thư
Điện thoại:
Email:
Đỗ Thị Liên
Chức vụ: Ủy viên
Điện thoại:
Email: dothilien_mh@quangbinh.edu.vn
TỔ HÀNH CHÍNH
Đinh Minh Lường
Chức vụ: Tổ trưởng-KT trưởng
Điện thoại: 0985530209
Email: minhluong64@quangbinh.edu.vn
Nguyễn Thế Anh
Chức vụ: Tổ phó- NV thư viện
Điện thoại:
Email: nguyentheanh_mh@quangbinh.edu.vn
TrươngThị Bê
Chức vụ: NV Y tế
Điện thoại: 0973329250
Email: truogthibe_mh@quangbinh.edu.vn
Nguyễn Đăng Tú
Chức vụ: NV Thiết bị
Điện thoại: 0916093369
Email: nguyendangtu_mh@quangbinh.edu.vn
TỔ TOÁN - TIN
Trương Biên Thùy
Chức vụ: Tổ trưởng
Điện thoại: 0915557001
Email: Truongbienthuy_mh@quangbinh.edu.vn
Nguyễn Văn Tiến
Chức vụ: Tổ phó
Điện thoại: 098300903
Email: Nguyenvantien_mh@quangbinh.edu.vn
Đinh Đức Toàn
Chức vụ: GV Toán
Điện thoại: 01687089427
Email: dinhductoan_mh@quangbinh.edu.vn
Đỗ Thị Liên
Chức vụ: GV Toán
Điện thoại: 0934985487
Email: dothilien_mh@quangbinh.edu.vn
Trần Văn Tuấn
Chức vụ: GV Tin - Quản trị Mạng
Điện thoại: 01692859174
Email: tranvantuan_mh@quangbinh.edu.vn
Nguyễn Mai Huyên
Chức vụ: GV Tin
Điện thoại: 01653079002
Email: nguyenmaihuyen_mh@quangbinh.edu.vn