Thông báo nghỉ học do bão số 10 - Doksuri

Thực hiện công văn khẩn số 1743/SGDĐT-PCLB ngày 14 thang 9 năm 2017 của Giám đốc sở GD&ĐT Quảng Bình về việc cho học sinh nghỉ học do bão số 10.

Nhà trường thông báo cho toàn thể học trong trường nghỉ học từ ngày 15/9/2017.

File công văn 1743

/Content/FileManager/files/Thong%20bao%20cho%20hoc%20sinh%20nghi%20hoc%20do%20bao%20so%2010.pdf