KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CNTT NĂM HỌC 2018 - 2019

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT MINH HÓA

------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Số:         /THPTMH-CNTT

 

Minh Hóa, ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CNTT

NĂM HỌC 2018 - 2019

Kính gửi:

  • Phòng Giáo dục trung học – Sở GD&ĐT Quảng Bình;

 

Căn cứ Công văn số 4095/BGDĐT-CNTT ngày 10/9/2018 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019, và Công văn số 2082/SGDĐT-CNTT ngày 25/09/2018 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019, trường THPT Minh Hóa xây dựng bản kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019 như sau:

I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy-học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020.

2. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục về giáo dục phổ thông; tích hợp các hệ thống thông tin quản lý ngành hiện có vào cơ sở dữ liệu ngành trên hệ thống: http://csdl.moet.gov.vn/. 

3. Triển khai đồng bộ các phần mềm quản lý trong Nhà trường, kết nối liên thông dữ liệu với phần mềm cơ sở dữ liệu ngành theo hướng dẫn của Sở.

4. Đưa vào sử dụng ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung và phần mềm quản lý thiết bị trường học; phát động giáo viên tham gia xây dựng bài giảng e-learning và đóng góp vào kho bài giảng e-learning trực tuyến toàn ngành.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý giáo dục và hoạt động dạy học

a) Theo hướng dẫn của Sở , tiến hành cập nhật Cơ sở dữ liệu trường, lớp, đội ngũ, học sinh vào cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục. Tích hợp phần mềm thống kê số liệu quản lý giáo dục (EMIS) vào cơ sở dữ liệu ngành theo hướng dẫn và lộ trình của Sở và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phần mềm quản lý trong Nhà trường, cụ thể: Hệ thống quản lý học sinh và giáo viên vnedu.vn, quản lý đội ngũ nhân sự trực tuyến ePMIS, phần mềm xếp thời khóa biểu VietSchool Online; triển khai sử dụng sổ liên lạc điện tử phục vụ công tác quản lý và lưu trữ.

c) Bước đầu làm quen và sử dụng phần mềm Quản lý ngân hàng đề thi In Test đối với giáo viên và Hệ thống quản lý thiết bị http://thptminhhoa.quangbinh.qlth.vn/ đối với nhân viên thiết bị do Sở GD&ĐT triển khai.

d) Tiếp tục triển khai có hiệu quả Cổng thông tin điện tử theo Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng hiệu quả thư điện tử và cổng thông tin điện tử của Nhà trường: http://www.thpt-minhhoa-quangbinh.edu.vn.

e) Tăng cường ứng dụng CNTT vào công tác truyền thông của ngành; phổ biến đến cán bộ, giáo viên, học sinh trong Nhà trường khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin của Bộ gồm:

- Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT tại địa chỉ https://moet.gov.vn.

- Cổng thông tin thi và tuyển sinh tại địa chỉ https://thituyensinh.vn.

- Kho bài giảng e-learning tại địa chỉ https://elearning.moet.edu.vn.

f) Đối với đoàn viên, thanh niên: Nhà trường chỉ đạo Đoàn thanh niên hướng dẫn tham gia các cuộc thi trực tuyến do Đoàn cấp trên tổ chức một cách nghiêm túc và hiệu quả như: Cuộc thi Olymic Tiếng anh, thi ý tưởng sáng tạo…

2. Ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá

a) Phát động giáo viên xây dựng bài giảng e-learning (ưu tiên các chủ đề về môn học trong chương trình giáo dục phổ thông), tổ chức tuyển chọn và gửi về Sở GDĐT (qua phòng GDTrH) đóng góp vào kho bài giảng e-learning của ngành. Trong năm học, trường THPT Minh Hóa phân công cụ thể mỗi tổ chuyên môn xây dựng 01 bài giảng e-learning, sau đó tiến hành sàng lọc, lựa chọn và đóng góp 6 bài giảng e-learning có chất lượng nhất vào kho bài giảng e-learning của Ngành.

b) Đẩy mạnh ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá trong tất cả các môn học.

c) Phát động, khuyến khích giáo viên xây dựng ngân hàng câu hỏi trực tuyến, tư liệu, tài liệu, sách điện tử đóng góp vào Kho học liệu số của ngành và Hệ tri thức Việt số hóa quốc gia.

3. Triển khai hạ tầng và thiết bị CNTT

a) Thực hiện kết nối cáp quang Internet trong Nhà trường theo chỉ đạo của Sở GDĐT.

b) Rà soát, xây dựng kế hoạch để trình các cấp có thẩm quyền chuẩn bị đội ngũ giáo viên, máy tính và các hạ tầng thông tin khác phục vụ cho việc triển khai giảng dạy môn Tin học trong chương trình giáo dục phổ thông mới, hiện tại Nhà trường có 02 phòng vi tính với 50 máy tính đạt tiêu chuẩn phục vụ dạy học, trong đó có 24 máy tính có kết nối internet ổn định.

c) Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin đối với các hệ thống CNTT. Đẩy mạnh tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh kỹ năng nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin đối với các thiết bị cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng, máy tính cá nhân.

4. Cử Cán bộ quản lý và giáo viên tham gia Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng  CNTT theo kế hoạch của Sở.

a) Tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, giáo viên. Nội dung bồi dưỡng gắn liền với nhu cầu thực tiễn về ứng dụng CNTT của giáo viên, cán bộ quản lý, với các nội dung như sau:

- Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; kỹ năng khai thác sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý trong nhà trường.

- Kỹ năng quản lý, khai thác các hệ thống thông tin quản lý và cơ sở dữ liệu ngành, kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin.

- Kỹ năng khai thác các nguồn học liệu, kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet; kỹ năng sử dụng các phần mềm trình chiếu, phần mềm soạn bài giảng e-learning, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo, phần mềm dạy học để đổi mới nội dung, phương pháp dạy học trên lớp học.

- Kỹ năng quản lý, khai thác, sử dụng thiết bị CNTT phục vụ dạy học.

b) Bước đầu triển khai hệ thống tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý qua mạng của Ngành; bước đầu triển khai hệ thống họp trực tuyến đã được trang bị ở địa phương và ở các nhà trường vào công tác tập huấn giáo viên.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP

1. Kiện toàn tổ chức bộ phận phụ trách CNTT: Phân công một lãnh đạo nhà trường phụ trách và viên chức CNTT làm đầu mối triển khai nhiệm vụ CNTT.

2. Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, giáo viên. Nội dung bồi dưỡng vừa thực hiện theo kế hoạch của Sở vừa gắn liền với nhu cầu thực tiễn về ứng dụng CNTT của giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý.

3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên môi trường mạng và thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi để nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên về vai trò của ứng dụng CNTT trong các hoạt động GD&ĐT.

4. Nhà trường ban hành quy chế quản lý, duy trì và khai thác sử dụng các hệ thống CNTT, phân công cụ thể trách nhiệm về quản lý, sử dụng hệ thống; triển khai ứng dụng CNTT phải đi đôi với việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; có các hình thức khen thưởng cá nhân, tổ/nhóm chuyên môn thực hiện tốt; có các biện pháp, chế tài đối với các cá nhân, tổ/nhóm chưa hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 


Nơi nhận:

- Phòng GdTrH-Sở GDĐT;

- Website trường;

- Lưu: VT, GDTrH.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

TRẦN VĂN ĐỒNG